head_bn_item

Önümler

 • XPJ 7600

  XPJ 7600

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ903, dartyş medeniýeti üçin ýörite ygtybarly silikon defoamerdir.Düwürtik medeniýeti bio-fermentasiýanyň iň möhüm bölegidir.Ştamlaryň ýokary dykyzlygy we ortaça baý iýmitler sebäpli çynlakaý köpük öndüriler.Ştamlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin polieter defoamerler ulanylmaýar we esasan soýa ýagy defoamerleri ulanylýar.Şeýle-de bolsa, soýa ýagynyň pes netijeliligi we ýapyşyklygy bakteriýalaryň hapalanmagynyň gizlin kynçylyklaryna aňsatlyk bilen sebäp bolup biler ...
 • XPJ770 Polioksietilen polipropilen oksidi pentaertritol efir

  XPJ770 Polioksietilen polipropilen oksidi pentaertritol efir

  Aýratynlyk 1. Glutamik kislotany, hamyrmany, ferment taýýarlamagy, inozin, limon kislotasyny we beýleki fermentasiýa amallaryny zaýalamak üçin ýörite döredildi.2. Bu önüm, durnukly köpügi basmak ukyby bilen köpügi çalt ýok edip biler.Önümiň ulanylyşy 1. Glutamik kislotany, hamyrmany, ferment taýýarlamagy, inozin, limon kislotasyny we beýleki fermentasiýa amallaryny zaýalamak üçin ulanylyp bilner.2. Şeýle hem sous we sirke demi ýaly köp iýmit önümçiligini zaýalamakda ulanylýar ...
 • XPJ700 Polioksietilen polioksipropilen Pentaeritritol Ether

  XPJ700 Polioksietilen polioksipropilen Pentaeritritol Ether

  Önümiň tanyşdyrylyşy Fermentasiýa pudagynyň has ýokary prosess talaplary üçin döredilen howpsuz we bäsdeşlikli fermentasiýa defoameriniň täze görnüşi.Önüm ösümlik ýagyndan alynýan önümler bilen arassalanýar we gaýtadan işlenýär we poliker görnüşli defoamer bilen deňeşdirilende toksikologiki taýdan has ygtybarly we mikroorganizmleriň alyş-çalşyna täsir etmeýän aýratynlyklara eýe bolup, fermentasiýa prosesiniň öwrüliş tizligini ýeňilleşdirýär we ykdysady ýokarlanýar. ..
 • XPJ100 Modifikasiýa Silikon Ferment Defoamer

  XPJ100 Modifikasiýa Silikon Ferment Defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ100, Saiouxinyue tarapyndan fermentasiýa pudagy üçin ilkinji gezek arassa siloksan defoameriň täze görnüşidir.Adaty dimetil silikon ýag defoameriniň gysga inhibisiýa wagtynyň ýetmezçiligini kesýär.Önüm zäherli we zyýansyz we bakteriýalaryň köpelmegi üçin peýdaly bolany üçin, tohum küýzesiniň ulalmagy we fermentasiýa maddalarynyň dezinfeksiýa edilmeginde giňden ulanylýar.Şeýle hem bu amalda defoameriň ilkinji saýlawy ...
 • XPJ757 Carokary karbonil alkogolly ýag kislotasy Ester toplumy

  XPJ757 Carokary karbonil alkogolly ýag kislotasy Ester toplumy

  Önümiň beýany DSA-5 Defoamer diýlip hem atlandyrylýar, esasanam soýa we beýleki azyk önümçiligi pudagy üçin niýetlenendir.Köp ýurt kremniniň galyndylaryna berk gözegçilik edip, polietilen defoameriň ulanylmagyny gadagan edenlerinde has gymmatlydyr;Önümiň tagamyna täsir etmezligiň özboluşly artykmaçlyklary bar we defoaming çalt we uzyn, defoaming netijeliligi 96-98% -e ýetip biler.Soýa önümleri ýaly azyk senagatynda giňden ulanylýar, ...
 • XPJ900 Polyether GPE Defoamer

  XPJ900 Polyether GPE Defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ900 esasan fermentasiýa pudagy üçin niýetlenendir we ulanyjylaryň pikirlerine esaslanyp köp gezek kämilleşdirildi.Indi, ol kämillik ýaşyna ýeten, arzan we bäsleşige ukyply polieter defoamer.Specialörite demetallizasiýa we duz ionlaryny arassalamak prosesi ulanylandygy sebäpli, pes fiziologiki zäherliligiň, şol bir önümlere garanyňda yssyzlygyň we umumy polieterden 5-10% az artykmaçlyklaryna eýe.Biziň hödürleýän defoaming agentimiz ýokary hilli formula we ösen tehnologiýa, onuň ...
 • DF103 Polyether Fermentasiýa Defoamer

  DF103 Polyether Fermentasiýa Defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy Aminokislotanyň ýörite fermentasiýa zerurlyklaryndan ugur alyp, DF103 defoamer täze görnüşli polietilen fermentasiýa defoameri hökmünde kompaniýamyzyň gözleglerine jemlendi.DF103 defoamer polietilen fermentasiýa defoamer meýdanynda köpük öndürijiligini uzak wagtlap saklamaga ukyplydyr. DF103 belli bir polimerizasiýa tehnikasy arkaly mikrob ştamlaryndan ýokary howpsuzlyk artykmaçlygyna eýe, Şol bir wagtyň özünde, ulanyş mukdaryny tygşytlamagyň peýdasy bar .DF103 defoamer mikrob prosesinde ulanylýar. ..
 • XPJ600 Polimer Emulsiýa Defoamer

  XPJ600 Polimer Emulsiýa Defoamer

  Önümiň beýany XPJ600, Saiouxinyue fermentasiýa pudagynda iň soňky ylmy gözleg.Milli oýlap tapyşyň patent ygtyýarnamasyny aldy.Jiangsu welaýatynda ylmy we tehnologiki üstünlikleri özgertmek taslamasy.XPJ600, ýörite tehnologiki şertlerde propilen oksidiniň blok polimerizasiýasy netijesinde emele gelen emulsiýa defoameridir.Önüm umumy polietilen defoameriň kemçiliklerini ýeňip geçýär we 5-10% tygşytlap biler ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2