Önümler

 • XPJ590 Natural Gas Desulfurization and Decarbonization Defoamer

  XPJ590 Tebigy gazyň kükürtlenmegi we dekarbonizasiýa defoameri

  Önümiň tanyşdyrylyşy Nebit-himiýa, himiki dökün, tebigy gaz önümçiligi pudagynyň desulfurizasiýasy we dekarburizasiýasy üçin işlenip düzülýär.Aç-açanlyk, oňat çözüliş, uzak möhletli defoaming we köpük inhibitory öndürijiligi bilen.Önümiň aýratynlyklary: 1. Güýçli defoaming we antifoaming öndürijiligi, az dozasy köpük ulgamynyň esasy aýratynlyklaryna täsir etmeýär.2. Gowy ýylylyga garşylyk, himiki durnuklylyk, kor däl ...
 • XPJ830 Powdery Non-silicon Foaming Inhibitor

  XPJ830 Poroşok Silikon däl köpükli inhibitor

  Önümiň beýany Silikonyň artykmaçlyklary: Giňişleýin ulanmak, ownuk ýerüsti dartyş, gowy ýylylyk durnuklylygy, gowy himiki durnuklylyk, fiziologiki inersiýa, güýçli defoaming güýji Bu önüm poroşok ýa-da suw däl ulgamlar üçin döredilen ýörite organosilikon däl poroşok defoameridir.Önüm esasan dürli metal arassalaýyş işlerinde ýa-da güýçli kislotaly himiki ulgamlarda, nebit pudagynyň hapalanmagy, täze sement tozy gurluşyk materiallary, dokma baglaýjylary, senagat arassalaýyş ...
 • XPJ910 High Efficient Water-based Defoamer for Planting Lipid

  Lipid ekmek üçin XPJ910 ýokary täsirli suw esasly Defoamer

  Önümiň beýany XPJ910, ýokary netijelilik, çydamlylyk we laýyklyk nukdaýnazaryndan optimizasiýa edip, emulsiýa ýelimleri üçin ýörite işlenip düzülen 100% işjeň suwuk defoamerdir.Şeýle hem perde örtük programmalarynda täsirli bolandygy subut edildi.Esasy aýratynlyklary: 1: Giň gerimli spektr: XPJ910 emulsiýa basyşyna duýgur ýelim, boýag we syýa görnüşlerinde has gowy defoamasiýa täsir edýär.2: Gabat gelmek: XPJ910 gaty oňat gabat gelýär we transda ýagly gül we balyk gözüni öndürmez ...
 • XPJ971 Paper Sizing Polymer Defoamer

  XPJ971 Kagyz ölçegli polimer defoamer

  Önümiň beýany XPJ971, ýokary uglerodly alkogol polieter ester defoameriniň bir görnüşi bolup, kagyz ýasamak bölüminiň üstüni ulaltmak prosesiniň köpükleme aýratynlyklaryna laýyklykda işlenip düzülýär.Önüm durnukly we ulanmak üçin amatly.Pes konsentrasiýada gaty uzak wagtlap defoaming we antifoaming täsirini saklap bilýär we giň spektrli ulanylýar.Önümiň ulanylyşy, öndürijiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we üpjün etmek üçin peýdaly bolan temperatura täsir etmeýär ...
 • XPJ972 Esterified Polyether Paper Defoamer

  XPJ972 Esterified Polyether Kagyz Defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy Kraft degirmenlerinde, gaýtadan işleýän degirmenlerde, sulfit degirmenlerinde we beýleki süýjülik amallarynda zerurdyr we aşakdaky giň programmalarda ulanylýar: ● Düwürtmek (goňur ak ýuwmak, ekran otagy, akartma zawody) ● Kagyz ýasamak ● Örtük ● Täsirli bejermek XPJ972, kagyz ýasamak bölüminde köpüklemek üçin döredilen giň spektrli polietilen defoamerdir.Önümiň öndürijiligi gowy we ulanmak üçin amatly.Ak suwda dargamak aňsat.Gowy dega saklap biler ...
 • XPJ973 Polyol Ether Paper Defoamer

  XPJ973 Poliol Ether Kagyz Defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ973, poliol polieter esteriniň ýokary öndürijilikli antifoaming serişdesidir, kagyz ýasamak bölüminiň köpüklenme häsiýetine görä işlenip düzülýär.Ak suwda oňat ýaýramagy bar we ulanmak üçin amatly.Degişli goşulma köpüklemek, köpeltmek we köpeltmek üçin dowamly täsir edýär.Önüm täzelik neşirinde, mis kagyzda, medeni kagyzda, kagyz kagyzynda, gündelik kagyzda we başga-da kagyz ýasamakda giňden ulanylýar;Gowy p ...
 • XPJ975 Mid-stage Water Treatment Defoamer

  XPJ975 Orta basgançakly suw arassalaýjy

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ975, kremniý däl defoamer bolup, kagyz öndürmek pudagynda orta derejeli suw arassalaýyş pudagynyň köpüklemek aýratynlyklary üçin döredilen we köp sanly aktiw maddalar bilen arassalanýar.XPJ975 suwda doly eräp bilýär we silikon defoamer hiç haçan öndürilmez.Bu önümiň durnukly himiki aýratynlyklary bar, zäherli we zyýanly täsirleri ýok, kislota we aşgar garşylygy, poslama, hapalanma ýok, çalt d ...
 • XPJ978 Papermaking coating foam inhibitor

  XPJ978 Kagyz ýasamak örtük köpük inhibitory

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ978 örtük materiallary we kagyz örtük prosesi dizaýnynda güýçli defoaming, köpüklere garşy funksiýa bilen ýöriteleşendir;Önümde amid, silikon ýagy, mineral ýag, erginler we uglewodorodlar ýok, rezin päsgelçiligi döretmez, boýagyň ýapyklygy üýtgemez we boýag bilen oňat sazlaşyk bolmaz;Bu nasos, ekran we örtük prosesi netijesinde öndürilen köp sanly howply köpügi çalt we arassa ýok edip biler ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2