page_head_bg

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawod nirede?

Jiangsu welaýatynyň Huaian şäherinde, Hytaýyň günorta-gündogarynda, Nanjing şäheriniň golaýynda ýerleşýäris.

Nanjing Lukou halkara howa menzilinden zawodymyza takmynan iki sagat gerek. Biz sizi howa menzilinden alyp bileris.

Adingüklemek porty haýsy?

FOB Şanhaý porty.

Konteýnerde garyşdyrjak başga harytlaryňyz bar bolsa, kömek edip bileris.

Töleg şertleriňiz nähili?

Alibaba söwda kepilligini kabul edip bileris.

TT amatly.T / T 30% goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.ýüklemezden ozal.

L / C 100% yzyna gaýtaryp bolmajak akkreditiw.

Getirmegiň wagty näçe?

Hasapda goýlandan 5-10 gün soň, sargyt mukdaryna bagly.

Zawoda baryp görmek nähili?

Islän wagtyňyz zawodymyza baryp bilersiňiz.Biz sizi howa menzilinden äkideris.
Emma “Covid-19” -dan soň teklip edýäris.

Nusgalar mugtmy?

Hawa, 0,1-1 kilograma mugt nusgalary hödürläp bileris, ýöne ikimiziňem içginligimizi görkezmek üçin ýük tölegini tölemegiňizi haýyş edýäris.Köp mukdarda sargyt goýsaňyz, arzanladyş hökmünde size ýük tölegini gaýtaryp bereris.

Customöriteleşdirilen önümler hakda näme?

Müşderiniň nusgasyna görä öndürýän zawodymyzda has güýçli tehnologiýa bar.
Dürli ýurtlaryň / şäherleriň nusgalaryň düzüminde dürli bolup biljekdigi sebäpli, adatça müşderilerimizi ilki bilen bize nusga ibermegi maslahat berýäris, laboratoriýada synagdan we derňewden soň ýöriteleşdirilen önümleri öndüreris.

Biz bilen nädip habarlaşmaly?

J: MOB / Wechat: +8618262700375
E-poçta salgysy: jessica_soxy@163.com
Zawodyň salgysy: Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Huaian şäheriniň Jinhu etraby, Ykdysady ösüş zolagy, Huancheng West Road

Öndüriji?

Hawa, 60000 inedördül metr meýdany tutýan zawod.Zawodymyz 1990-njy ýylda döredilip, 32 ýaşyndaky marka, her dürli defoamer öndürmekde ýöriteleşdirilýär.Islendik wagt wideo ýa-da ýerdäki zawod barlagyny berip bileris.

Siziň artykmaçlygyňyz näme?

Hytaýda dürli töhmet atmak üçin iň irki öndürijilerden biri, zawodymyz 60000㎡ meýdany örtýär, Professional Ylmy-barlag toparymyz bar, 20-den gowrak patent sylagy we 60 awtomatlaşdyrylan reaksiýa enjamy, 10 kategoriýada 100-den gowrak defoamer, iň gowy ODM we OEM hyzmatdaşymyz.

Amatly himiki serişdeleri nädip saýlamaly?

Ilki bilen, spesifikasiýa, amaly programmalar ýa-da talaplar ýaly satyn alnan defoamer hakda käbir maglumatlary ibermek üçin biziň bilen habarlaşyň.

Ikinjiden, müşderilerimizi analiz we laboratoriýamyzda gözleg üçin bize käbir nusgalary ibermegi maslahat berýäris.

Berlen maglumatlaryňyza görä, size laýyk gelýänini maslahat bereris.

Esasy önümiňiz näme?

Zawod döredileli bäri dürli hapalaýjy serişdeleri öndürmäge üns berdik, häzirki wagtda azyk önümçiliginde, nebiti gaýtadan işlemekde, hapa suwlary bejermekde, biologiki fermentasiýa, pulpa we kagyz ýasamakda giňden ulanylýan 10 kategoriýada 100 sany defoaming serişdesi bar. , dokma çap etmek we boýamak, örtük rezinleri, himiki arassalaýyş, metal senagaty, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi we beýleki ugurlar.

Üns beriň

Himiki önümleriň bahasy gaty üýtgäp durýar.Aboveokardaky bellenen bahalar salgylanmak üçin.Aýratyn bahalar çig malyň bahasyna, ummanyň ýüklerine, walýuta hümmetine, mukdaryna we önümlerine görä üýtgeýär.Jikme-jiklikler we sitatalar üçin islän wagtyňyz e-poçta ýa-da habar arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.