head_bn_item

Önümler

 • XPJ620 Degreasing Liquid Defoamer

  XPJ620 Suwuk defoameriň peselmegi

  Önümiň beýany XPJ620, metaldan arassalaýyş pudagy üçin işlenip düzülen suwuk defoamerdir.XPJ620-iň artykmaçlygy, dürli surfaktantlar tarapyndan öndürilen gödek köpügi ýok edip biler.Güýçli aşgar we ýokary temperaturada defoameri durnuklaşdyryp biler.Köp arassalaýyş işlerinde defoaming zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Önümiň esasy aýratynlyklary şulardan ybarat: çalt defoaming tizligi, köpüklenmegiň uzak wagtlap saklanmagy, az sarp edilmegi, poslama, ýaramaz täsirleri ýok....
 • XPJ840 Powdery Acid-resistant Defoamer

  XPJ840 Poroşok kislota çydamly Defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ840, Saiouxinyue tarapyndan kislota garşylygy şertinde işlenip düzülen ýekeje himiki gurluş tozan defoameridir.Önüm çylşyrymly däl, organiki kremnini we eräp bilmeýän kremnini öz içine almaýar.Bu gaty defoaming tozy ajaýyp defoaming we defoaming häsiýetlerine eýedir.Mineral flotasiýa, pHospHorus birleşme dökün öndürmek, seýrek toprak flotasiýasy, molibden magdanyny gaýtadan işlemek we başga-da köp kislota köpüklemek prosesinde ulanmak maslahat berilýär.
 • XPJ955 Non-silicon Cleaning Defoamer

  XPJ955 Silikon däl arassalaýjy defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ955, giň spektrli, ýokary netijelilikli, kremniý däl defoamer bolup, silikonyň zaýalanmagy üçin amatly däl we ýörite amal arkaly dürli defoamasiýa işjeň maddalar bilen arassalanýar.Bu önüm zäherli däl, durnukly, kislota we aşgazan garşylygy, pes üýtgäp durmak, gatlak ýok;Köp himiki ulgamlar bilen oňat çözülişine eýe we işjeň maddalary zaýalaýan ýüzýän pHenomen ýok.Ajaýyp köpüklemek inhibisiýasy we defoaming effekti bar ...
 • XPJ958 Cyanide Gold Extraction Defoamer

  XPJ958 Sianid altyn çykarmak Defoamer

  Aýratynlyk Önümiň durnukly himiki aýratynlyklary bar, zäherli täsirleri ýok, kislota we aşgazan garşylygy, poslama, hapalanma ýok, çalt zaýalanmak tizligi, köpürjik basyşynyň uzak wagty.Önümiň ulanylyşy Bu önüm, sianid altyn çykarmak pudagynyň köpükleýiş aýratynlyklaryna görä dürli defoamasiýa işjeň maddalar bilen ýörite amal bilen arassalanan ýokary netijelilik defoaming serişdesidir.Köpükli sianogene (altyn we ...