page_head_bg

habarlar

Köplenç ulanylýan defoaming serişdelerini dürli komponentlere görä kremniý (rezin), surfaktantlar, alkan we mineral ýaglara bölmek mümkin.

1, kremniý (rezin) synpy
Silikon defoaming serişdesi emulsiýa görnüşli defoaming serişdesi hökmünde hem bellidir.Ulanyş usuly, silikony emulsifikasiýa serişdesi (surfaktant) bilen emulsiýa etmek we ony suwda ýaýratmak, soňra bolsa hapa suwlara goşmakdyr.Silisiýa tozy, has gowy defoaming effekti bolan kremniniň defoameriniň başga bir görnüşidir.

2, surfaktant synpy
Zyýan beriji serişdäniň bu görnüşi aslynda emulsifikatordyr, ýerüsti işjeň agentiň dispersiýa hereketini ulanyň, köpük emele getirýän materialyň suwda durnukly emulsiýa ýagdaýyny saklamagyny üpjün ediň we şonuň bilen köpük döretmezlikden saklaň.

3. Parafinler
Parafin parafin defoaming serişdesi parafin parafin mumyndan ýa-da emele gelen emulsiýadan emele gelýär we emulsiýa serişdesi tarapyndan dargadylýar.Ony ulanmak surfaktantyň emulsirlenen defoaming agentine meňzeýär.

4. Mineral ýag
Mineral ýag esasy defoamerdir.Täsirini gowulandyrmak üçin käwagt metal sabyn, silikon ýagy, kremniniň dioksidi we bilelikde ulanylýan beýleki maddalar bilen garylýar.Mundan başga-da, mineral ýagyň köpükli suwuklygyň üstüne ýaýramagyny aňsatlaşdyrmak ýa-da metal sabyny mineral ýagda deň derejede ýaýratmak üçin käwagt dürli surfaktantlar hem goşup bolýar.

Dürli töhmet atýan serişdeleriň artykmaçlyklary we kemçilikleri

Mineral ýag, amid, az alkogol, ýag kislotasy we ýag kislotasy efir, fosfat efir we beýleki organiki defoaming agentiniň gözleg we ulanylyşy, defoaming agentiniň birinji nesline degişlidir, çig mallara aňsat girmegiň, daşky gurşawyň ýokary öndürijiliginiň artykmaçlyklaryna eýedir , önümçiligiň arzan bahasy;.Etmezçiligi pes defoaming netijeliliginde, güýçli aýratynlykda we gödek ulanmak şertlerinde bolýar.

Polieter antifoaming serişdesi, esasan polieteriň başlangyç serişdesi hökmünde göni zynjyrly polieter, alkogol ýa-da ammiak, terminalyň üç topary tarapyndan kesgitlenen polietilen emele gelenleri öz içine alýan antifoaming agentiniň ikinji nesli.Polieteri defoaming serişdesi güýçli köpük inhibisiýa ukybynyň iň uly artykmaçlygydyr, üstesine-de, ýokary temperatura garşylygy, güýçli kislota we aşgazana garşylygy we beýleki ajaýyp öndürijiligi bolan polieter defoaming serişdesi bar;Adetmezçilikleri temperatura, ulanmagyň dar meýdany, defoaming ukybynyň pesligi we köpürjik döwülmegi bilen çäklenýär.

Silikon defoaming serişdesi (defoaming agentiniň üçünji nesli) güýçli defoam ýerine ýetirijiligine, çalt defoamirleme ukybyna, pes üýtgewsizligine, daşky gurşawa zäherli däl, fiziologiki inersiýa ýok, giň ulanylyşy we beýleki artykmaçlyklary bar, şonuň üçin giň ulanylyş perspektiwalaryna we ägirt uly bazar potensialy, ýöne köpüklere garşy öndürijilik pes.

Polieter üýtgedilen polisiloksan defoaming serişdesi, şol bir wagtyň özünde defoaming agentiniň ösüş ugry bolan polieter defoaming agentiniň we silikon defoaming agentiniň artykmaçlyklaryna eýedir.Käwagt ters çözülişine görä gaýtadan ulanylyp bilner, ýöne häzirki wagtda gözleg we ösüş etabynda durýan we önümçiligiň bahasy ýokary bolan şunuň ýaly töhmetleýji serişdeler az.


Iş wagty: Mart-08-2022