head_bn_item

Önümler

 • XPJ510 Natural Gas Bubble Discharge Defoamer

  XPJ510 Tebigy gaz köpürjikli zyňyndy

  Önümiň beýany XPJ510, täze gaz silikon görnüşli defoamer bolup, tebigy gaz guýularyndaky köpük zeýkeşleri bilen gaz öndürmekde köpüklemek aýratynlyklary üçin işlenip düzüldi.Önümiň gowy eremegi we dargamagy, suwuk ýeriň çalt ýaýramagy, çalt zaýalanmagy we köpükli köpüklenme häsiýetleri bar, güýçlendirilen dikeldiş maksadyna ýetmek üçin gaz-suwuk bölüniş wagtyny azaldýar.Şeýle hem, in-situ programmalarynyň giň topary üçin amatly we ulanmak aňsat.Bu ...
 • XPJ520 Silicone Defoamer for drilling fluid

  Suwuklygy burawlamak üçin XPJ520 Silikon Defoamer

  Önümiň beýany Bu önüm, nebit pudagynyň suw pHase ulgamynyň zaýalanmagy üçin ýörite döredildi.Pes sarp etmegiň, gowy defoamirlemegiň, giň kislotanyň we aşgar garşylygyň diapazonynyň we giň ulanylýan temperatura diapazonynyň artykmaçlyklary bar.Agent süýji suwlarda, deňiz suwlarynda, ýokary derejeli duzly we doýgun duzly buraw suwuklygynda giňden ulanylýar.Defoaming prosesinde dozanyň umumy mukdary az, defoaming tizligi has çalt we antifoaming wagty ...
 • XPJ530 Drilling Fluid Polyether Composite Defoamer

  XPJ530 Buraw suwuklygy polietilen kompozit defoamer

  Önümiň beýany XPJ530 ajaýyp buraw suwuk defoamer, önümiň täsirli maddasy 100%, şonuň üçin pes temperatura şertlerinde doňdurma pHenomenony ýok, bu buraw işleri üçin örän amatly.Süýji suwlarda, deňiz suwlarynda, ýokary duzly duzly we doýgun duzly buraw suwuklygynda giňden ulanylýar.Onuň esasy aýratynlyklary şulardan ybarat: zäherli däl, yssyz, poslamaýan, ýokary temperatura, hapalanmaga garşy, oňat sazlaşykly, floresan ýok, ýok ...
 • XPJ560 Cementing Cement Defoamer

  XPJ560 sement sement defoamer

  Önümiň beýany XPJ560, nebit ýatagynda sement süýümini zaýalamak üçin ýörite döredildi.Sementlemek işinde, köp sanly goşundylar sementlemekde ulanylýar, netijede süýüm paýlanylanda köpük emele gelýär, şeýlelik bilen süýüm dykyzlygy we beýleki häsiýetler üýtgeýär, ýerdäki gurluşyk hiliniň kepillendirilmezligi, hatda gaz (suw) kanalizasiýa hadysalary bolup, adaty bolmadyk gurluşyk ýa-da şowsuzlyk ýüze çykýar. .XPJ560 howanyň täsirini netijeli saklap bilýän güýçli defoamability bar ...
 • XPJ570 Delayed Coking Defoamer

  XPJ570 Gijikdirilen koks defoamer

  Önümiň beýany XPJ570 gijikdirilen koks defoameri, gijikdirilen koks bölüminde köpük gatlagynyň aýratynlyklaryna laýyklykda Saiouxinyue tarapyndan işlenip düzülen kremniý däl defoamerdir.Önüm ýokary temperatura garşylygy, çalt zaýalanmagy we köpüklemäge garşy uzak möhletli ýerine ýetirijiligi bar.Agent köpügiň minaranyň ýokarsynda ýuwulmagynyň ýa-da nebit-gaz turbalarynyň kokslanmagynyň öňüni alyp biler;Önüm formulasy özboluşly bolansoň, katalizatorlary öndürmez ...
 • XPJ580 Silicone Crude Oil Defoamer

  XPJ580 Silikon çig nebit defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ580 defoamer, 100% işjeň düzümi öz içine alýan üýtgedilen polisiloksan defoamerdir.Çig nebit ýygnamakda we daşamakda giňden ulanylýar.Mysal üçin, tebigy gazyň çig nebitden gaçmagy netijesinde emele gelýän köpügiň öňüni almak üçin, üç fazaly bölüjä çig nebiti goşmaly.Önüm esasan ýagly ulgamy zaýalamak üçin ulanylýar.Bu aralykda, d-de giňden ulanylýar ...
 • XPJ590 Natural Gas Desulfurization and Decarbonization Defoamer

  XPJ590 Tebigy gazyň kükürtlenmegi we dekarbonizasiýa defoameri

  Önümiň tanyşdyrylyşy Nebit-himiýa, himiki dökün, tebigy gaz önümçiligi pudagynyň desulfurizasiýasy we dekarburizasiýasy üçin işlenip düzülýär.Aç-açanlyk, oňat çözüliş, uzak möhletli defoaming we köpük inhibitory öndürijiligi bilen.Önümiň aýratynlyklary: 1. Güýçli defoaming we antifoaming öndürijiligi, az dozasy köpük ulgamynyň esasy aýratynlyklaryna täsir etmeýär.2. Gowy ýylylyga garşylyk, himiki durnuklylyk, kor däl ...