Önümler

 • XPJ630 Circuit Board Cleaning Defoamer

  XPJ630 Zynjyr tagtasyny arassalamak

  Önümiň beýany Bu önüm, dürli işjeň kömekçilerden taýýarlanan goşma defoamer.Suw ulgamynda dargamak aňsat.Çalt defoaming effekti we çydamly antifoaming funksiýasy bar.Enjamy zaýalamaz we ulanylýan temperatura 100 to çenli bolup biler.Iň ýokary artykmaçlyklary: 5% gidroksidi suwa garşylyk, tort ýok, akartma ýagy, ýelme tagtasy ýok;Pes sarp etmek, ýokary durnuklylyk, dargamak aňsat däl;Gowy ýuwmak, galyndy bolmaz ...
 • XPJ300 Silicon Polyether Ink Defoamer

  XPJ300 Silikon Polyether Ink Defoamer

  Önümiň beýany Bu önüm esasan suwa esaslanýan syýa zeper ýetirmek üçin niýetlenendir.Gowy eritme durnuklylygy we defoamer funksiýasyna eýedir we flexo çap etmek, agyrlyk güýji syýa, akril rezin emulsiýasy, rozin rezin, izopropil asetat we beýleki birleşdiriji suw esasly syýa üçin peýdalydyr.Filmiň emele gelmegine täsir etmeýär we kiçelmegi we balyk gözüniň pHenomenasyny öndürmez.XPJ300 suwdan ýasalan syýa, suwdan akril emulsiýa, suw boýagy, metal syýa, pla ...
 • XPJ998 Polyvinyl Alcohol Defoamer

  XPJ998 Poliwinil alkogol arassalaýjy

  Önümiň beýany XPJ998 import edilýän çig maldan ýasalýar we esasan poliwinil spirtini öndürmäge we müşderileriň aşaky akymyna gönükdirilendir.Saiouxinyue arkaly köp ýyllap ösdürilýär.Önüm emulsiýa, boýag, ýelim, syýa we beýleki önümlerde köp mukdarda inçe we dykyz ownuk köpürjikleriň zaýalanmagy mümkin bolan köpükleme we köpüklere garşy täsir edýär.Oýlap tapyş, ýelimlenen erginde saklanan mikroblary köpeldip we gaýtadan ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler ...
 • XPJ680 Compound Fermentation Silicone Oil Defoamer

  XPJ680 Silikon ýagy defoamer goşma fermentasiýa

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ680, fermentasiýa pudagynyň köpük aýratynlyklaryny maksat edinýän we daşary ýurt ösen tehnologiýalaryny we çig mallaryny tanadýan we siňdirýän Jiangsu welaýatynyň ýokary tehnologiýaly önümi bolan fermentasiýa defoameriniň täze görnüşidir.XPJ680 aýratyn ýokary temperaturaly silikon polietilen, polisiloksan we belli bir şertlerde arassalanan iýmit emulsifikatorydyr.Silikon defoameriň pes ýylylyga garşylygy we gysga köpük basyşynyň wagty we ca ... ýaly kemçilikleri ýeňip geçýär.
 • XPJ780 Silicon Polyether Fermentation Defoamer

  XPJ780 Silikon Polyether Fermentation Defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy Mikrobiologiýa fermentasiýasy we fermentasiýa önümçiliginde köp mukdarda köpük emele gelýär, bu bolsa fermentasiýanyň pes netijeliligine sebäp bolýar.derman we fermentasiýa prosesinde köpükleri aýyrmagy maksat edindik.XPJ780, mikrobiologiýa fermentasiýasy we lukmançylyk pudagy üçin ýörite döredilen ýokary täsirli kremniý polietilen kompozit defoamerdir.Specialörite aňsat dargadylan kremniý polieterden we belli bir aşagynda köp wezipeli polieterden arassalanýar ...