head_bn_item

Önümler

 • XPJ170 Power Plant Seawater Defoamer

  XPJ170 Elektrik stansiýasynyň deňiz suwy defoamer

  Önümiň beýany XPJ170 elektrik stansiýasynyň deňiz suwlaryny defoamer, DC deňiz suwlaryny sowatmak ulgamyny zaýalamak we antifoam etmek üçin ýörite döredildi.Deňiz suwlaryny sowatmak ulgamlary deňiz hapalanmagynyň täsirini ýok etmek üçin oksidleýji biosidleri ulananda, köp sanly deňiz jandarlary öldürildi we olaryň organiki galyndylary deňiz suwunyň uly böleklerinde köp mukdarda köpük öndürdi.Bu köpükler kadaly ýagdaýda gaty durnukly bolup, akymyň tizligine täsir edýär we hapalanýar ...
 • XPJ160 Silicone Defoamer for water treatment

  Suwy bejermek üçin XPJ160 Silikon Defoamer

  Önümiň beýany XPJ160, suw arassalaýyş pudagynda talaplary zaýalamak üçin ýörite döredildi, Önüm akartsyz ýagy dargatmak aňsat, çalt zaýalanmak tizligi, uzak dowam eder we suwuň ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolmaz.Aýlanylýan suwy arassalamak, kagyz öndürmegiň orta suwy, pHarmaceutical kanalizasiýa, deri kanalizasiýasy, elektrik stansiýasy kanalizasiýasy, lagym suwlaryny çap etmek we boýamak, deňiz suwlaryny süýjediji kanalizasiýa, munisipal sewa ... ýaly köp suw esasly köpük ulgamlaryna ulanylýar.
 • XPJ880 Evaporative crystallization Defoamer

  XPJ880 bugarýan kristalizasiýa Defoamer

  Önümiň beýany XPJ880, ýokary derejeli ýagly alkogol, amid, polieter we beýleki materiallar tarapyndan ýörite işlenip taýýarlanan ýokary temperatura çydamly defoamerdir.Güýçli aşgar we ýokary temperaturada durnukly defoaming we köpük basyşynyň artykmaçlyklary bar.Mysal üçin, kömür himiki bugarmak kristalizatorynda köp mukdarda köpük emele gelýär.Kristalizatorda köpük emele gelensoň, kristalizator bilen bejerilen suwuň mukdary gyzyl ...
 • XPJ960 Polyether Sewage Defoamer

  XPJ960 Polyether kanalizasiýa defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ960, kremniý däl defoamer bolup, kanalizasiýa arassalaýyş pudagynyň köpük aýratynlyklary üçin döredilen we ýörite amallar arkaly dürli zaýalanýan işjeň maddalar bilen arassalanýar.XPJ960 suwda doly eräp biler we silikon defoamer hiç haçan öndürilmez.Bu önümiň durnukly himiki aýratynlyklary bar, zäherli we zyýanly täsirleri ýok, kislota we aşgazan garşylygy, poslama, hapalanma ýok, çalt zaýalanmak tizligi, köpük wagty;Bu ...