head_bn_item

Önümler

 • XPJ130 Silicone Resin Defoamer for Pulping

  Pulpasiýa üçin XPJ130 Silikon Resin Defoamer

  Önümiň beýany XPJ130, köpürjiklemek üçin ýörite siňdiriş prosesi üçin döredilen ýokary öndürijilikli silikon defoamerdir. XPJ130 suwda aňsatlyk bilen ereýär we köp mukdarda kislota we aşgar garşylygy bar, Önüm diňe lignin we beýleki surfaktantlar sebäpli dörän köpügi çalt ýok edip bilmeýär. , şeýle hem suwsuzlandyrma prosesini çaltlaşdyrýar we pulpa ýuwmagyň täsirini gowulandyrýar, suwuň sarp edilişini we agardyjy himiki maddalaryň mukdaryny azaldýar, XPJ130 kremniniň galyndysyny öndürmeýär ...
 • XPJ120 Silicone Defoamer for Pulping

  Pulpasiýa üçin XPJ120 Silikon Defoamer

  Önümiň beýany XPJ120, ýörite siňdiriş prosesleriniň köpük aýratynlyklary üçin döredilen ýokary täsirli silikon defoamerdir.Önüm diňe bir lignin we beýleki sýrfaktantlar tarapyndan öndürilen köpügi ýok etmek bilen çäklenmän, suwsuzlanmak prosesini çaltlaşdyryp, pulpa ýuwmagyň täsirini gowulaşdyryp, suwuň sarp edilişini we agardyjy himiki maddalaryň mukdaryny azaldyp biler.Soňky döwürde hapalanma ýok.Agent pulpanyň hilini ýokarlandyryp, has ýokary derejä ýetmäge kömek edip biler ...
 • XPJ350 High Temperature Fatty Alcohol Degassing Agent

  XPJ350 Temokary temperaturaly ýagly alkogol degassasiýa serişdesi

  Önümiň beýany XPJ350, patent tehnologiýamyz esasynda kagyz öndürmek üçin ýokary temperatura çydamly ýokary uglerodly alkogol zaýalaýjy serişdedir.Kagyz ýasamak wagtynda süýümdäki howany netijeli aýyryp biler.80-90% köpürjikleri aýyryp, girişdäki çyglylygy peseldip biler.XPJ350-iň ýokary temperatura we ýokary tizlikli kagyz maşynyna zyýanly täsiri 45-55 at-da ajaýyp, bu tehnologiki şertleri gowulaşdyrmak, kagyz ýasamak tizligini ýokarlandyrmak we gowulaşdyrmak üçin peýdalydyr ...
 • XPJ970 Oil PHase Silicone Oil Defoamer for Pulping

  Süýşürmek üçin XPJ970 Nebit PHase Silikon ýagy defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ970, siňdiriş prosesi üçin niýetlenen ýag pHase silikon defoameridir.Önüm ulgamynda suw ýoklugy sebäpli, gyş zawody üçin has amatlydyr.Önüm lignin we beýleki surfaktantlar tarapyndan öndürilen köpügi çalt ýok edip, suwsuzlanmagy çaltlaşdyryp we pulpanyň ýuwmak täsirini gowulandyryp biler.Önümiň gara likýor bilen oňat çözülişi bar we kremniniň jeliniň ýüzmegi we jemlenmegi öndürilmeýär.Pulpanyň hilini ýokarlandyrmak ...
 • XPJ971 Paper Sizing Polymer Defoamer

  XPJ971 Kagyz ölçegli polimer defoamer

  Önümiň beýany XPJ971, ýokary uglerodly alkogol polieter ester defoameriniň bir görnüşi bolup, kagyz ýasamak bölüminiň üstüni ulaltmak prosesiniň köpükleme aýratynlyklaryna laýyklykda işlenip düzülýär.Önüm durnukly we ulanmak üçin amatly.Pes konsentrasiýada gaty uzak wagtlap defoaming we antifoaming täsirini saklap bilýär we giň spektrli ulanylýar.Önümiň ulanylyşy, öndürijiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we üpjün etmek üçin peýdaly bolan temperatura täsir etmeýär ...
 • XPJ972 Esterified Polyether Paper Defoamer

  XPJ972 Esterified Polyether Kagyz Defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy Kraft degirmenlerinde, gaýtadan işleýän degirmenlerde, sulfit degirmenlerinde we beýleki süýjülik amallarynda zerurdyr we aşakdaky giň programmalarda ulanylýar: ● Düwürtmek (goňur ak ýuwmak, ekran otagy, akartma zawody) ● Kagyz ýasamak ● Örtük ● Täsirli bejermek XPJ972, kagyz ýasamak bölüminde köpüklemek üçin döredilen giň spektrli polietilen defoamerdir.Önümiň öndürijiligi gowy we ulanmak üçin amatly.Ak suwda dargamak aňsat.Gowy dega saklap biler ...
 • XPJ973 Polyol Ether Paper Defoamer

  XPJ973 Poliol Ether Kagyz Defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ973, poliol polieter esteriniň ýokary öndürijilikli antifoaming serişdesidir, kagyz ýasamak bölüminiň köpüklenme häsiýetine görä işlenip düzülýär.Ak suwda oňat ýaýramagy bar we ulanmak üçin amatly.Degişli goşulma köpüklemek, köpeltmek we köpeltmek üçin dowamly täsir edýär.Önüm täzelik neşirinde, mis kagyzda, medeni kagyzda, kagyz kagyzynda, gündelik kagyzda we başga-da kagyz ýasamakda giňden ulanylýar;Gowy p ...
 • XPJ975 Mid-stage Water Treatment Defoamer

  XPJ975 Orta basgançakly suw arassalaýjy

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ975, kremniý däl defoamer bolup, kagyz öndürmek pudagynda orta derejeli suw arassalaýyş pudagynyň köpüklemek aýratynlyklary üçin döredilen we köp sanly aktiw maddalar bilen arassalanýar.XPJ975 suwda doly eräp bilýär we silikon defoamer hiç haçan öndürilmez.Bu önümiň durnukly himiki aýratynlyklary bar, zäherli we zyýanly täsirleri ýok, kislota we aşgar garşylygy, poslama, hapalanma ýok, çalt d ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2