head_bn_item

Önümler

 • XPJ220 Silicone Defoamer for Textile Size

  Dokma ululygy üçin XPJ220 Silikon Defoamer

  Önümiň beýany Bu önüm esasan köpük aýratynlyklaryna we dokma senagatynda dokma ululygynyň çap edilmegine we boýalmagyna gönükdirilendir (80 below aşakda).XPJ220 defoamer oňat durnuklylyga we süýüm bilen oňat utgaşyklyga eýe.Gowşak anion emulsiýa müşderileriň talaplaryna laýyklykda edilip bilner.Akril dokma ululygynda, poliester ululygynda, ýokary tizlikli dokma ululygynda, orta temperaturaly çap we boýagda, baglaýjy önümçiliginde we beýleki suw esasly senagat önümçiliginde giňden ulanylýar ...
 • XPJ612 Alkali-resistant Defoamer for Textile Pre-treatment

  Dokma deslapky bejergisi üçin XPJ612 Alkali çydamly Defoamer

  Önümiň beýany Dokma önümçiliginde matanyň üstündäki hapalary we ýag tegmillerini aýyrmak üçin ýuwujy serişdäni goşmak üçin XPJ612 ýokary derejeli silikon defoamerdir.ýuwujy serişdäniň köpüklenmeginiň aýratynlyklary üçin niýetlenendir.Ajaýyp durnuklylygy we ulanmagy aňsat bolan suwa esaslanýan emulsiýa.Önümiň giň ulanylyşy, az dozasy we çalt töhmeti bar.Ol köpügi diňe bir çalt ýok etmän, köpügiň berkligini basmakda has aýdyň täsir edýär.A ...
 • XPJ622 Silicone Defoamer for High Temperature Printing and Dyeing

  Highokary temperaturaly çap etmek we boýamak üçin XPJ622 Silikon Defoamer

  Önümiň beýany Agent ýokary temperatura we ýokary basyşdan aşýan boýag maşyny we beýleki çap we boýag prosesi dizaýny üçin niýetlenendir.Ion däl ýa-da anion ulgamlarda köpük köpeltmek we päsgel bermek üçin amatlydyr we giň temperaturada we PH-de ulanylyp bilner.Onda çalt defoaming tizligi, oňat çydamlylygy, uzak möhletli täsirliligi we gowy durnuklylygy bar.Şeýle hem ýelimleýji we ýelim önümçiliginde bolşy ýaly ulanylyp bilner ...
 • XPJ922 Polyether Dyeing and Finishing High Temperature Defoamer

  XPJ922 Polieter boýag we ýokary temperatura defoameri gutarmak

  Önümiň beýany XPJ922, dokma çap etmek we boýamak üçin işlenip düzülen doly gidropHiliki poliester defoamerdir.Önümde ýokary temperatura garşy güýçli garşylyk bar, sebäbi silikon ýagy ýa-da silikon polieter ýok.Şeýlelik bilen dokma senagatynda ulaltmak, Gözlemek, çap etmek we boýamak we timarlamak (ýokary temperatura aşýan boýag, arassalaýjy serişde goşuldy), akril rezin emulsiýa önümçiligi, elektroplatasiýa ergini we metaldan ýasalan ergin ...
 • XPJ928 Dye – specific Compound antifoaming Agent

  XPJ928 Boýag - ýörite goşma antifoaming serişdesi

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ928, boýag önümçiliginde köpük effekti üçin kompaniýamyz tarapyndan döredilen ýörite defoamerdir.Önümiň durnukly öndürijiligi, az mukdarda mukdary we antifoaming effekti bar.Bu önüm boýag önümçiliginde giňden ulanylýar we dürli kislota boýaglarynda we esasy boýaglarda ulanylyp bilner.Bu önüm pasta goşundylaryny çap etmek üçin, şeýle hem dürli baglaýjy defoaming goşundylaryny çap etmek üçin ulanylyp bilner.Biziň hödürleýän antifaming serişdeleri öňünden ulanylýar ...