head_bn_item

Önümler

 • XPJ530Bdefoamer

  XPJ530Bdefoamer

  Görnüşi : XPJ 530B Uzak möhletli antifoaming, himiki durnuklylyk, gowy ýylylyga garşylyk, oňat laýyklyk synplary Nebit buraw suwuklygy üçin defoamer ingrediýentler Üýtgedilen polimer kremniý polietilen, mineral ýag we dispersant häsiýetli 1. Bu önüm 200KG plastik deprek ýa-da 1000KG IBC gapda gaplanýar.Salkyn we gurak ýerde saklansa, önüm iki ýyllap hereket eder.2. Bu önüm 200KG plastik baraban ýa-da 1000KG IBC gapda gaplanýar.Önüm v ...
 • XPJ750 Qualityokary hilli we özüne çekiji bahalar Azyk önümlerini öndüriji

  XPJ750 Qualityokary hilli we özüne çekiji bahalar Azyk önümlerini öndüriji

  Önümiň beýany Goşma defoamer milli standart 【GB26687-2011 exec ýerine ýetirýän iýmit goşundysydyr.27 GB2760-2014 laýyklykda, goşma defoamer funksiýany we ulanyş gerimini kesgitlemeli zerur gurallara degişlidir.Goşma defoamer fermentasiýa prosesinde ulanylýar we defoaming tizliginde has ýokary we çydamlylygy polietilen defoamerden has uzyn.Önüm glutamik kislota, lizin, leýsin, ... ýaly köp fermentasiýa prosesinde giňden ulanylyp bilner.
 • XPJ530 Buraw suwuklygy polietilen kompozit defoamer

  XPJ530 Buraw suwuklygy polietilen kompozit defoamer

  Önümiň beýany XPJ530 ajaýyp buraw suwuklygy defoamer, önümiň täsirli maddasy 100%, şonuň üçin pes temperatura şertlerinde doňdurma pHenomenony ýok, bu buraw işleri üçin örän amatly.Süýji suwlarda, deňiz suwlarynda, ýokary duzly duzly we doýgun duzly buraw suwuklygynda giňden ulanylýar.Onuň esasy aýratynlyklary şulardan ybarat: zäherli däl, yssyz, poslamaýan, ýokary temperatura, hapalanmaga garşy, oňat sazlaşykly, floresan ýok, ýok ...
 • XPJ560 sement sement zaýalaýjy

  XPJ560 sement sement zaýalaýjy

  Önümiň beýany XPJ560, nebit ýatagynda sement süýümini zaýalamak üçin ýörite döredildi.Sementleýiş işleri wagtynda köp sanly goşundylar sementlenmekde ulanylýar, netijede süýüm paýlanylanda köpük emele gelýär, şeýlelik bilen süýümiň dykyzlygy we beýleki häsiýetleri üýtgeýär, ýerdäki gurluşyk hiliniň esassyz bolmagyna, hatda gaz (suw) kanal hadysalaryna sebäp bolup, adaty bolmadyk gurluşyk ýa-da şowsuzlyga sebäp bolýar. .XPJ560 howanyň täsirini netijeli saklap bilýän güýçli defoamability bar ...
 • Alumina senagaty üçin XPJ650 Defoamer

  Alumina senagaty üçin XPJ650 Defoamer

  Önümiň beýany XPJ650, alýumin öndürmek üçin ýörite defoamer.Oilaglarda kremniý bolmadyk özboluşly defoamer.Köpügi ýok edip, Baýer prosesi alýumin önümçiliginde köpük önümçiligini saklap biler.Alýumin öndürmek prosesinde dargamak üçin tankda, gyzyl palçyk çüýşesinde ulanylyp bilner.Bölünýän tankyň hemmesinde, köpeltmek we köpük basmagyň täsiri dowam edýär.PH-iň giň diapazonynda täsirli.Biziň hödürleýän antifoaming serişdeleri öňünden ulanylýar ...
 • XPJ880 bugarýan kristalizasiýa Defoamer

  XPJ880 bugarýan kristalizasiýa Defoamer

  Önümiň beýany XPJ880, ýokary derejeli ýagly alkogol, amid, polietilen we beýleki materiallar tarapyndan ýörite işlenip taýýarlanan ýokary temperatura çydamly defoamerdir.Güýçli aşgar we ýokary temperaturada durnukly defoaming we dowamly köpük basyşynyň artykmaçlyklary bar.Mysal üçin, kömür himiki bugarmak kristalizatorynda köp mukdarda köpük emele gelýär.Kristalizatorda köpük emele gelensoň, kristalizator bilen bejerilen suwuň mukdary gyzyl ...
 • XPJ890 uniwersal polieter defoamer

  XPJ890 uniwersal polieter defoamer

  Önümiň beýany XPJ890, aýratyn ýetişen, amaly arzan, bäsdeşlige ukyply umumy maksatly polieter defoamer.Önümiň gowy gidrofili bar, şonuň üçin himiki prosesde galyndy ýok.Specialörite demetallizasiýa we duz ionyny gaýtadan işlemek prosesi ulanylandygy sebäpli, şuňa meňzeş önümlere garanyňda defoaming we antifoaming has gowy.Akrilonitril önümçiliginde, PVX polimerizasiýa prosesinde, stirol-butadien kauçuk bölüminde stirol degassasiýa ulgamynda ulanmak maslahat berilýär ...
 • XPJ922 Polieter boýag we ýokary temperatura defoameri gutarmak

  XPJ922 Polieter boýag we ýokary temperatura defoameri gutarmak

  Önümiň beýany XPJ922 dokma çap etmek we boýamak üçin işlenip düzülen doly gidropHil poliester defoamerdir.Önüm ýokary temperatura garşy güýçli garşylyga eýe, sebäbi silikon ýagy ýa-da silikon polieter ýok.Şeýlelik bilen dokma senagatynda ululyk, Gözlemek, çap etmek we boýamak we timarlamak (ýokary temperatura aşmagy boýamak, arassalaýjy serişde goşuldy), akril rezin emulsiýa önümçiligi, elektroplatirleýji ergin we metaldan ýasalan ergin ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3