page_head_bg

habarlar

Suwy bejermekde köpürjikler köp adamy kynlaşdyrýar, irki köpürjigi düzýär, köpürjikli ýerüsti işjeň serişdäni, köpürjik, köpürjik, peroksid aýlanylýan suwy bejermek we bakterisid köpügini we beýlekileri okislenmeýän köpük we ş.m. köpürjikli serişdäni aýyrmak üçin bu kagyz, töhmet atmak, klassifikasiýa, saýlamak we ulanmak prinsipini hödürleýär.

Köpük ýok etmegiň usuly

1. Fiziki usullar
Fizika nukdaýnazaryndan köpük usullaryny ýok ediň, esasan ýerleşdirilen päsgelçilik ýa-da mesh, mehaniki garyş, elektrostatik, sowadyjy, ýyladyş, bug öndürýän, radiasiýa, ýokary tizlikli merkezden gaçyryş, basyş ýeňilleşdiriji, ýokary ýygylykdaky yrgyldy, dessine akym we ultrases akustiki suwuklygy (gözegçilik) öz içine alýar. zeýkeşiň gaz köpürjikli filminiň iki ujundaky tizlik we suwuk membrananyň üsti bilen öňe sürülýän bu usullaryň we ş.m., köpürjikleriň durnuklaşdyryjy faktorlary çüýrän faktorlardan az we köpürjikleriň sany kem-kemden azalýar.Theseöne bu usullaryň umumy ýetmezçiligi daşky gurşaw faktorlarynyň çäklendirmelerini ulanmak, defoamasiýa derejesi ýokary däl, artykmaçlygy daşky gurşawy goramak, gaýtadan ulanmak derejesi.

2. Himiki usullar
Köpükleri himiki nukdaýnazardan ýok etmegiň usullary esasan himiki reaksiýany we defoamer goşmagy öz içine alýar.
Himiki reaksiýa usuly, käbir reagentler bilen köpükleýji serişdäniň arasynda eräp bilmeýän maddalary emele getirmek üçin himiki reaksiýany aňladýar, şeýlelik bilen suwuk filmdäki surfaktantyň konsentrasiýasyny azaldýar we köpügiň ýarylmagyna kömek edýär.Şeýle-de bolsa, bu usulyň näbelli köpükleýji düzümi we ulgam enjamlaryna zyýanly eräp bilmeýän maddalar ýaly kemçilikleri bar.Indi durmuşyň ähli gatlaklarynda iň köp ulanylýan defoaming usuly defoaming serişdesini goşmagyň usulydyr.Bu usulyň iň uly artykmaçlygy, ulanmagyň amatly we amatly bolmagydyr, ýöne laýyk we täsirli defoaming serişdesini tapmak esasy zat.

Defoamer ýörelgesi

Defoaming agenti, defoaming agenti diýlip hem atlandyrylýar, aşakdaky ýörelgeler bar:

1. Köpüküň ýerli dartyş güýji azalýar, köpük ýarylýar
Köpükde has ýokary alkogol ýa-da ösümlik ýagy ulanylanda, mehanizm başlanýar, köpükde eredilende, ýerdäki dartgynlylygy ep-esli azaldar.Bu maddalar, adatça, suwda az ereýänligi sebäpli, ýerüsti dartgynlylygyň peselmegi köpüküň ýerli meýdany bilen çäklenýär, köpügiň töweregindäki dartyş bolsa zordan üýtgeýär.Surfaceerüsti dartgynlylygyň peselýän bölegi ähli tarapa berk çekilýär, uzalýar we ahyrsoňy ýarylýar.

2, filmiň çeýeligini ýok ediň we köpürjikleriň ýarylmagyna sebäp boluň
Köpük ulgamyna defoaming serişdesi goşulanda, gaz-suwuk interfeýsine ýaýraýar we köpük durnuklaşdyryjy funksiýaly surfaktantyň filmiň elastikligini dikeltmegini kynlaşdyrar.

3, suwuk filmiň drenajyny öňe sürmek
Zyýan beriji serişde suwuk filmiň drenajyny ösdürip biler, netijede köpürjik ýarylmagyna sebäp bolar, köpük drenajynyň tizligi köpügiň durnuklylygyny görkezip biler, köpük drenajyny çaltlaşdyrmak üçin material goşup, defoaming roluny oýnap biler.

4, gidrofobiki gaty bölejikleri goşmak köpürjikleriň ýarylmagyna sebäp bolup biler
Köpürjikleriň üstündäki gidrofobik gaty bölejikler, gidrofob bölejikleri gidrofil öndürýär we defoaming roluny ýerine ýetirer ýaly, surfaktantlaryň gidrofobik ujuny özüne çeker.

5, köpük sýrfaktantyny eritmek köpürjikleriň ýarylmagyna sebäp bolup biler
Ergin bilen gowy garyşýan käbir pes molekulaly maddalar köpürjikleýän surfaktanty eräp, täsirli konsentrasiýasyny azaldyp biler.Oktanol, etanol, propanol we beýleki spirtler ýaly bu täsir bilen pes molekulaly maddalar diňe bir ýerüsti gatlakdaky sýrfaktant konsentrasiýasyny azaltmak bilen çäklenmän, surfaktant adsorbsion gatlagyna hem eräp, surfaktant molekulalarynyň arasyndaky berkligi peseldip, şeýlelik bilen gowşaýar. köpügiň durnuklylygy.

6. Elektrolit surfaktantyň goşa gatlagyny eredýär
Köpük goşa elektrik gatlagynyň özara täsiriniň kömegi bilen sýrfaktant üçin köpükli suwuklygyň durnuklylygy, adaty elektrolit goşmak, surfaktant goşa elektrik gatlagyny dargatmakda rol oýnap biler.


Iş wagty: Mart-08-2022